Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage D66 begrotingsbehandeling 2020

Bijdrage D66 begrotingsbehandeling 2020 e.v.j.

De schijnwerper nu op andere delen van onze stad en prioriteit andere sectoren!

De aandacht voor alle facetten van Willemsoord heeft de politiek het afgelopen jaar overheerst. De plannen voor de noordkant (Marinemuseum, KIM en “Dukdalf”), het centrum (vergaande uitbreiding horeca, met wellicht zelfs een hotel) en de zuidkant (de vestiging van stadhuis en stadskantoor) zijn daarbij voortdurend volop in de aandacht.
Volgens de plannenmakers leidt dat allemaal tot een fantastische invulling van het gebied.
Op de verkeersproblemen, parkeerproblemen, waarborgen veiligheid etc. is nog letterlijk niet 1 antwoord gekomen!

Nadeel van deze interesse, onder de druk van een snelkookpan, is dat andere delen van onze stad en andere sectoren in de plannen onvoldoende worden meegenomen. Soms ontbreekt aandacht, soms is er al geruime tijd aandacht, maar nog steeds geen concreet plan of ontbreken de benodigde financiële middelen.

“De andere kant van de city”
Willemsoord wordt steeds interessanter en vormt met de Beatrixstraat en de Keizerstraat het hart van “de city”. Aan de andere kant van het zich goed ontwikkelende deel ligt het gebied tussen de Koningstraat en het Julianaplein. D66 maakt zich zorgen of de toekomstige trekker in dat gebied (Foodstation) voldoende krachtig zal blijken te zijn om de teloorgang aan die zijde het hoofd te bieden. Die zijde van de Kroonpassage is immers bijna uitgekleed en de Spoorstraat is daar, m.u.v. van enkele zaken, niet sterk bezet. Het besluit om niet daar het nieuwe gemeentehuis te vestigen, zou nog weleens totaal verkeerd kunnen uitpakken.

Nieuw Den Helder
De gemeente zal flink moeten investeren om, met behulp van Woningstichting, Nieuw Den Helder een flinke verdere oppepper te geven. E.e.a. Is al in gang gezet en de resultaten daarvan zijn al goed zichtbaar. Maar naar onze mening is de sloop snel gegaan en is het wachten op aantrekkelijke invulling in een aantal gebieden. De plannen zijn er, dus we houden hoop. Er zal alles aan moeten worden gedaan om de Zuidzijde van de Marsdiepstraat aantrekkelijk te maken.

De Schooten
Ook De Schooten is een stadsdeel van Den Helder waar veel meer aandacht naar uit moet gaan. Net als in andere delen van onze stad is de groeiende eenzaamheid ook in dit stadsdeel een feit. De uitdaging is een betere samenhang en leefsfeer in de wijk voor elkaar krijgen, die voor de mensen een mogelijkheid biedt om zich vrij te maken uit hun isolatie. Ook hier ligt er een taak voor het gebiedsgericht werken.
Eerder kwamen wij met het initiatief om het Van der Vaartplantsoen aan te pakken.
Het college heeft hier positief op gereageerd, maar het bedrag voor de nettenconstructie is wellicht aan de hoge kant heeft de Stadspartij uitgezocht. (zie motie 1)
.
Stad binnen de Linie
In de stad binnen linie is de stadsvernieuwing zoals die door een aantal vorige colleges in gang is gezet, duidelijk zichtbaar waarbij de zorgen, zoals wij die hiervoor hebben aangegeven nog steeds bij ons blijven hangen. In de diverse buurten binnen de linie zijn nog veel uitdagingen op te pakken en het is daarbij de vraag of de “gebiedsgerichte aanpak” wel leidt tot het gewenste resultaat. Er moet meer worden geïnvesteerd in het betrekken van de inwoners bij deze gebiedsgerichte aanpak waarbij de ambtelijke inzet zich moet richten op het begeleiden i.p.v. het sturen van dit proces. Het beter betrekken van de inwoners hierbij zal leiden tot een groter draagvlak voor verbetering van de leefsfeer in de diverse buurten.

Julianadorp
In de gehouden begrotingscommissievergadering werd Julianadorp door veel fracties genoemd. Inderdaad, er wordt al veel gesproken over Julianadorp. Maar eigenlijk is er nog weinig gedaan. Alleen de ringweg Noorderhaaks is een feit. Wij roepen het college op om eindelijk met een concreet plan voor het Loopuytpark te komen en dat in 2020 uit te voeren.
(zie motie 2)
Gelukkig worden de inwoners van Julianadorp die bezig zijn met plannen voor sport- en groenfaciliteiten en een leefbaarder Julianadorp (ONS) nu geholpen door een landelijk initiatief.
Hiermee is nog niet voldaan aan de grote wens voor Julianadorp om tot meer sport- en recreatieruimte te komen.
Wel is het een uitgelezen mogelijkheid om tot cruciale verbeteringen te komen in Middelzand, Doorzwin en Kruiszwin.
Uit de ideeenwedstrijd is een prima plan van Dirk Reitsma voortgekomen. Veel partijen steunen dit. Wij geven mede inhoud aan dit initiatief. (zie voorzet motie 3 / gezamenlijk)
D66 komt met een initiatief om tot een volwaardige dependance van het stadhuis te komen in Julianadorp. (zie motie 4) In relatie tot een stadhuis bij postkantoor en station werd hier al over gesproken en nu vanzelfsprekend weer. De beoogde locatie van het nieuwe stadhuis is immers een enorme achteruitgang voor de bereikbaarheid voor de inwoners van Julianadorp.

 

Onderwijs.

Gezien de positie van de gemeente v.w.b. invloed op het onderwijs moet het mogelijk zijn om op alternatieve wijze ondersteuning te geven aan de verbetering van het onderwijs, waarvoor D66 al geruime tijd in gesprek is met Scholen aan zee. Onderwijs en cultuur zijn de basis voor de vorming van onze toekomstige burgers en verdient een hoge prioriteit. Samenspraak met alle onderwijsinstellingen is daarbij van groot belang. In overleg met de scholen, sport- en culturele organisaties moet worden gestreefd naar 07.00 tot 19.00 onderwijs.

 

Sport

De plannen voor het sportpark aan de Ruyghweg stemmen ons blij omdat hiermee ook wordt voorzien in goede atletiekfaciliteiten voor de gehele stad, inclusief Julianadorp.
Nu een keer doorpakken, het wordt nu immers als een voldongen feit gebracht.

 

Sociaal Domein.

De bezuinigingen op het sociaal domein en sociaal maatschappelijke organisaties waren en zijn nog steeds tegen de verkiezingsbeloften in en blijven wat ons betreft een signaal van onbetrouwbaarheid waarvoor wij niet willen kiezen. D66 gaat niet akkoord met de overheveling van de reserve sociaal domein naar de algemene reserve. (zie motie 5)
Diverse prijsverhogingen worden voor de minima niet gecompenseerd, waardoor deze huishoudens steeds meer in de verdrukking raken en mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Het college reageert helaas negatief op ons pleidooi.

DNO doen stelt dat er veel te weinig huizen zijn waar ouders met kinderen, onder begeleiding van maatschappelijk werkers, op adem kunnen komen.
Wij vragen het college om daar samen met de woningbouwcorporaties een oplossing voor te vinden. (zie motie 6) .

 

Energietransitie.

Wij zijn zeker voor de energietransitie vanwege de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Deze megaoperatie is goed uitvoerbaar als rekening wordt gehouden met betaalbaarheid voor iedereen. In dit licht gezien is een versnelling van de ontwikkelingen in de waterstoftechnieken van essentieel belang. Gebruik van de bestaande gasinfrastructuur en de mogelijkheid voor aanpassing van gebruiksapparatuur is daarbij een positieve factor die zeker kostenbesparend zal werken en allerlei andere, toch nog milieubelastende toepassingen, overbodig zal maken. Daarom pleiten wij voor een extra focus op de ontwikkelingen in de waterstof techniek, het intensiever betrekken van de werkgroep Duurzaam Den Helder bij de plannen voor milieumaatregelen en transitievoorstellen en het opzetten van een sterke communicatie betreffende milieu en energietransitie naar onze inwoners.

Ten slotte

De begroting zoals die nu voor ligt is voor ons moeilijk aanvaardbaar omdat als wij instemmen met deze begroting wij ons tevens binden aan de uitgaven die gepland zijn voor de nieuwbouw van een stadskantoor op Willemsoord waar wij, net als een groot gedeelte van de Helderse inwoners, groot tegenstander van zijn. Het is te betreuren dat de besloten vergadering over het KPMG rapport over PoDH pas in december aan de orde komt. Voor ons is het echter nu al duidelijk dat we het absoluut niet gaan redden met de bedragen die momenteel meerjarig staan gepland voor uitgaven gerelateerd aan PoDH. Ook onvoldoende ondersteuning voor de minima en het overbrengen van de reserve financiën van het sociaal domein naar de algemene reserve leidt tot twijfel over deze begroting.

 

Gepubliceerd op 24-03-2020 - Laatst gewijzigd op 24-03-2020