Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 maart 2020

Kunnen we de klappen voor de offshore nog opvangen in Den Helder na 2020?

Kunnen we de klappen voor de offshore nog opvangen in Den Helder na 2020?

“De Helderse courant” schreef medio maart (2020) “Twee acute gevaren bedreigen de werkgelegenheid op Den Helder Airport en in de civiele haven. Naast het coronavirus waart immers nog een ander spook rond: de lage olieprijs. Het is de vloek van de cyclische offshore markt. Zodra de olieprijs onder zestig dollar per vat duikt, wordt door het bedrijfsleven in de Noordkop de broekriem aangehaald. Er zijn minder activiteiten op het continentaal plat, er worden minder schepen via de SNS-pool naar zee gedirigeerd en het aantal vluchten op de luchthaven slinkt.

Los van “corona” en de extreem lage olieprijs, kent de offshore nog een aantal “uitdagingen”.
De fractie van D66 stelde eerder daarover vragen aan het college van B&W en kreeg uitgebreid antwoord. Een tweetal vragen werd geselecteerd en doorgegeven aan ons 2e-kamerlid Matthijs Sienot. Hij gaat onderstaande vragen (vaste Kamercommissie april / mei) stellen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Wanneer denkt u dat de door de minister van Economische Zaken en Klimaat in 2018 aangekondigde belastingvoordelen om de gaswinning te stimuleren, in kunnen gaan. Het gaat om de verhoging van de investeringsaftrek voor mijnbouwwerken van 25% naar 40%. Exploitanten wachten op die maatregel en stellen booractiviteiten uit. Het wetsvoorstel gaat volgens de planning van het ministerie van EZK in het tweede kwartaal 2020 naar de Tweede Kamer. Wordt die planning gehaald?

Draagt u kennis van het recent uitgebrachte rapport betreffende kleine gasvelden van Van den Beukel en Van Geuns van het The Hague Centre for Strategic Studies? Zo ja, herkent u de ervaring van de bedrijven die aanvragen doen voor exploratie en exploitatie van nieuwe velden, te weten zeer lange procedures? Kunt u zich inzetten om deze procedures daar waar mogelijk te bekorten, zodat de kortere procedures en het verhogen van de investeringsaftrek er mede voor kunnen zorgen dat productiemaatschappijen weer aan de slag gaan op de Noordzee?

Het college van Den Helder kwam met een uitgebreide beantwoording.

Draagt u kennis van het recent uitgebrachte rapport betreffende kleine gasvelden van Van den Beukel en Van Geuns van het The Hague Centre for Strategic Studies?
We kennen het rapport en danken u dat u dit onder de aandacht brengt door het stellen van uw vragen. U geeft ons zo de gelegenheid toe te lichten wat onze inspanningen op dit gebied zijn.
Zo ja, herkent u de ervaring van de bedrijven die aanvragen doen voor exploratie en exploitatie van nieuwe velden, te weten zeer lange procedures?
We herkennen het feit dat er momenteel gebrek is aan booractiviteiten bij olie- en gasbedrijven. Dat heeft een aantal actuele oorzaken: De door de minister van Economische Zaken en Klimaat in 2018 aangekondigde belastingvoordelen om de gaswinning te stimuleren. Het gaat om de verhoging van de investeringsaftrek voor mijnbouwwerken van 25% naar 40%. Exploitanten wachten op die maatregel en stellen booractiviteiten uit. Het wetsvoorstel gaat volgens de planning van het ministerie van EZK in het tweede kwartaal 2020 naar de Tweede Kamer.

De stikstofproblematiek waardoor geen nieuwe exploitatievergunningen worden verleend voor grote offshore projecten tenzij bedrijven aantonen dat de activiteiten nagenoeg geen extra stilstofdepositie opleveren in natuurgebieden. Door deze natuurtoets staan momenteel 33 projecten op het Nederlandse deel van de Noordzee ‘on hold’. De historisch lage aardgasprijs die nu 10 cent per kubieke meter bedraagt. Een jaar geleden was dat nog 22 cent. De aanvoer van aardgas naar Europa is zo groot dat er overschotten ontstaan. Door de lage gasprijs is het niet rendabel om te zoeken naar nieuwe velden.
Bestaat de werkgelegenheid in de haven en op de luchthaven voor wat de offshore betreft de komende tien jaar in belangrijke mate uit exploratie en exploitatie uit nieuwe velden, of voornamelijk uit bestaande velden?

Volgens de prognoses neemt de komende decennia de winning uit de velden op zee (en land) af. Het is een geleidelijke neergang omdat gasvelden ouder worden en dus ook leger. In 2018 waren er 65 velden die nooit meer produceren. Daar tegenover staan 142 velden waar wel wordt geproduceerd. Er is geen gebrek aan gas onder de Noordzee. In de Noordzeevelden zit nog rond de 200 miljard kuub aan aardgas. Met proefboringen wordt nog steeds gezocht naar nieuwe kleine velden. Als deze boringen slagen en nieuwe putten worden geboord voor productie, dan levert dit extra gas op. Daarmee wordt voorkomen dat meer gas geïmporteerd moet worden. Importeren van gas is nadelig omdat het een hogere CO2. uitstoot heeft en zo een negatieve invloed heeft op de klimaatdoelstellingen. In het afgelopen decennium werden op de Noordzee ieder jaar wel twee tot zeven geslaagde proefboringen gedaan naar nieuwe gas- of olievelden. In 2019 was er voor het eerst geen enkele geslaagde boring.