Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 maart 2014

UVW vs Vrijwilligerswerk?

In december 2013 kwamen bij ons een aantal signalen binnen betreffende WW gerechtigden die ingeschreven staande bij het UWV,  te horen kregen dat zij geen vrijwilligerswerk mochten doen. Dit bleek al langer te spelen.
Omdat wij veel te horen kregen over de participatiemaatschappij waarbij een ieder wordt opgeroepen om deel te nemen in de samenleving, juist indien werkeloos, leek ons dit iets dat om nader onderzoek vroeg. Mede omdat er ook een discussie aan de gaande is om cliënten in de bijstand te verplichten vrijwilligerswerk te doen.
Hierdoor leek het ons onlogisch dat mensen die werkeloos en bereid waren om vrijwilligerswerk te doen, geconfronteerd werden met een weigering van toestemming van het UWV. Mede gezien de herhaalde oproepen, van maatschappelijke organisaties, om vrijwilligers aan te trekken, leken ons deze weigeringen haaks te staan op de groeiende behoefte aan vrijwilligers als gevolg van een terugtrekkende overheid.
Daarom startten op 25 februari wij een meldpunt waar tot 15 maart melding gemaakt kon worden van ervaringen met het beleid van het UWV.
Hierop hebben een behoorlijk (52) aantal maatschappelijke organisaties en individuele personen gereageerd.
Al zoekend en informerend bleek dat ook de landelijke vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) sinds vorig jaar maart bezig was met de hindernissen voor vrijwilligerswerk vanuit het UWV. Hierover is door deze vereniging een memo uitgegeven en zullen zij op 19 maart 2014 een gesprek hebben bij het ministerie.  Wij hebben daartoe deze inventarisatie beschikbaar gesteld om in dat gesprek mee te nemen.  Het ligt in de bedoeling hierbij de handen ineen te slaan en verder gecoördineerd verder actie te voeren.

Conclusies

 1. Het UWV past de regels betreffende het al of niet toewijzen van  toestemming voor vrijwilligerswerk te strak toe.
 2. De toepassing van de regels is landelijk niet uniform. In Groningen is zelfs sprake van inzet van werkelozen die met behoud van uitkering te werk worden gesteld bij ToWork4. Daarbij lijkt het argument van werkverdringing  kennelijk niet aan de orde. Dit terwijl toeleiding tot een reguliere baan de missie van het UWV zou moeten zijn. (zie www.uwvreselijk.nl)
 3. De regels voor vrijwilligerswerk bij UWV verschillen van die bij de WWB.
 4. De definities van vrijwilligerswerk worden zeer verschillend geïnterpreteerd.
 5. Daar waar sprake is van regulier vrijwilligerswerk zou er geen belemmering voor toestemming moeten zijn.
 6. Door een terugtrekkende overheid wordt er meer aanspraak gedaan op vrijwilligers waardoor de grenzen van vrijwilligerswerk en reguliere arbeid vervagen.
 7. Mantelzorg wordt als potentieel betaald werk gezien als dit door een  vrijwilliger uit het UWV wordt aangevraagd.  Bij de WWB wordt dit aangemoedigd en wellicht ook nog binnenkort verplicht.

Aanbevelingen

 1. Heroverweeg de regels en voorschriften inzake de niet betaalde arbeid.
 2. Zorg voor een goede definitie van vrijwilligerswerk die niet voor eigen interpretatie vatbaar is en voor zowel WWB als UWV gelijk.
 3. Breng de regels en voorschriften in één lijn met de regels voor de WWB.
 4. Pas de regels en voorschriften in het hele land uniform toe.

Actieplan

 1. Deze inventarisatie voorleggen aan UWV en Landelijk instituut voor sociale verzekeringen
 2. Beoordelen van de reactie van bovenstaande
 3. Indien aanpassing van regels en definities geen actie meer.
 4. Indien geen aanpassing van regels en definities, dan een  maatschappelijke discussie openen in de tweede Kamercommissie voor Sociale zaken en werkgelegenheid in samenwerking met NOV.

Reacties

De inventarisatie was aanvankelijk bedoeld voor de regio om een beeld te krijgen van de omvang van deze problematiek. Echter uit ook andere delen van Nederland kwamen reacties. Deze zijn niet  bij deze inventarisatie opgenomen. Via onderstaande link vindt u een geanonimiseerde greep uit de meldingen en bevindingen als PDF.

Reacties
Bevindingen

De complete tekst als PDF