Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 februari 2014

Gratis bestaat niet

Gratis parkeren is natuurlijk een mooi verkiezingsitem, maar er moet dan wel een gat in de begroting worden gedicht. En als je voor gratis parkeren bent moet je dit in de begroting gaan oplossen.
Indien geen parkeerbelasting meer wordt geheven én voor het parkeren in de garages geen vergoeding meer wordt gevraagd blijven voor 2014 de volgende kosten overeind.

Deze kosten komen uit op:
historische lasten parkeerapparatuur      €          38.039
garage Koninckshoek                              €        154.919
garage Sluisdijk                                        €        208.725
Kroonpassage                                          €          10.200
onderhoudsreserve garages                    €          35.700
onderzoek/advies/communicatie             €          25.000
parkeerterreinen                                      €           42.840
parkeerservicebureau                             €         139.190
parkeercontrole                                       €           87.000
vergunningen                                           €            9.000
kosten algemene dienst                          €           47.740

Totaal                                                       €         798.353

Opgemerkt moet worden dat nog steeds betaald moet worden voor ontheffingen etc. voor parkeer regulerende maatregelen als vergunning zones en parkeerduurbeperking (blauwe zone).

Er zullen een paar honderd uren aan beheerstaken wegvallen bij Stadsbeheer. Deze personeelskosten moeten elders worden afgedekt.
Voorts is in 2013 het pakket aan uitvoerende werkzaamheden binnen parkeerbeheer opnieuw aanbesteed. Veel werkzaamheden blijven bij het niet vragen van parkeergeld bestaan. Een deel van de werkzaamheden valt weg. De opdrachtnemer kan bij het, om politieke redenen, beëindigen van bepaalde taken uit de overeenkomst een schadevergoeding indienen voor de kosten die zijn gemaakt om de taak uit te kunnen voeren. Hoe hoog dat bedrag is valt nu nog niet te zeggen.

Het is een opdracht van de Raad dat het parkeerbeheer kostendekkend wordt uitgevoerd. De parkeertarieven zijn hier op afgestemd.

Dus als we kiezen voor gratis parkeren, dan moeten we ook kiezen waarvan we dit gaan betalen….