Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2013

Dossier Gemini 2013

In het begin van juni 2007 kregen wij uit verschillende bronnen melding van een op handen zijnde bestuurlijke fusie tussen het Gemini ziekenhuis in Den Helder en het Medisch Centrum Alkmaar. Onze fractie heeft daar in de raad aandacht voor gevraagd en het college zou dit bij de directie van het Gemini aankaarten.

Eerder hadden wij als gemeente Den Helder garant gestaan voor 4 Mln, toen het financiëel slecht ging met het ziekenhuis.

Uit Harlingen en Emmeloord is bekend dat fuseren meestal betekent dat de kleinste van de twee wordt opgeslokt door de grotere.

In 1996 hebben wij met alle partijen uit de raad in Den Haag actie gevoerd om bij de toenmalige minister Borst te bewerkstelligen dat wij de centrumfunctie voor de zorg in de regio, in Den Helder zouden behouden hetgeen ook gebeurde.

Deze regio Kop van Noord Holland Noord omvat een verzorgingsgebied van ruwweg 150.000 mensen inclusief het eiland Texel. Het kan dus niet zo zijn dat wij voor een dergelijk omvangrijk gebied een behoorlijke ziekenhuisfaciliteit moeten ontberen.

Het afkalven van de voorzieningen voor de zorg draagt in grote mate bij aan het ontvolken van onze regio.

Mensen willen zeker zijn van goede medische faciliteiten binnen een redelijke afstand. Denk hierbij aan de mensen die op Texel wonen, die na eerst met de boot overgevaren te zijn, dan ook nog naar Alkmaar door zouden moeten reizen. In Alkmaar aangekomen blijkt dan de infrastructuur niet te zijn aangepast aan de parkeerbehoefte van het MCA en moeten zij op een onacceptabel grote afstand van het MCA parkeren. Zeker als er sprake is van ernstige mobiliteit problemen is dit een negatief argument voor de Alkmaarse situatie.

Den Helder heeft  v.w.b. het aantal risico’s zeker recht op een volwassen ziekenhuis.

Denk daarbij aan de gevaren van de beide plofzones, alsmede de aanwezigheid van een groeiende haven en luchthaven van waaruit ook het Nederlands plat in de Noordzee mede tot het regionaal verzorgingsgebied behoort.

Mede gezien deze extra risico’s is het onverklaarbaar dat wij toelaten dat door de fusiedrang van het Gemini en het MCA een belangrijke peiler onder veiligheidsstructuur in de regio weg laten trekken. Wie naar de risicokaart kijkt kan zien dat er terecht zorgen worden geuit over de ontwikkelingen rond deze fusie.

De beide ziekenhuis bestuurders spreken wel sussende taal, maar zij weten dat zij een behoorlijk aantal efficiëntie doelen moeten halen en wie een beetje nadenkt weet dat dat ten koste van de Helderse situatie zal gaan.

Het is dan ook niet vreemd dat de Gemini specialisten toen aan de bel hebben getrokken en dit nu ook weer doen. Zij zijn tenslotte de deskundigen die dagelijks de gevolgen voelen van deze fusie.

Wij horen hun signalen zeer serieus te nemen en ons in een gemeenschappelijke actie in te zetten voor het behoud van de centrumfunctie voor de zorg in Den Helder.

Het is juist daarom dat wij samen met het CDA kort geleden een motie hebben ingediend.

Ik roep daarom iedereen op om zich aaneen te sluiten en op te komen voor onze stad en regio.  Het gaat om werkgelegenheid en het behoud van de centrumfunctie voor de zorg in de Noordkop.

Aan nuancerende verhalen hebben wij nu niets meer.

Ter ondersteuning van deze oproep vindt u hierbij een chronologisch overzicht van de berichtgeving betreffende deze fusie en reorganisatie in de pers. De ontwikkelingen rond de nieuwbouw geven aan dat behoud van onze centrumfunctie voor de zorg in gevaar komt want het is al vijf over twaalf!!!  Het is schrijnend te moeten concluderen dat pas in 2012 diverse organisaties wakker worden en actie gaan voeren terwijl in 2006 de eerste signalen al duidelijk werden.

Zijn wij nog in staat om de afbraak van onze ziekenhuis capaciteit te stoppen? Wij hebben vroeg genoeg gewaarschuwd maar helaas werd daar weinig mee gedaan toen het nog kon.

Met regelmaat heeft D66 Den Helder in de afgelopen zes jaren aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rond ons ziekenhuis maar steeds werd er gereageerd met sussende verhalen en gebrek aan wil om er echt aandacht aan te besteden.  De motie die op 31 oktober 2011 werd ingediend was bedoeld om het college te steunen om in actie te komen. Ook vragen later naar de voortgang leverde niets anders op dan een ontwijkend antwoord als het ging om een standpunt bepaling van ons college. Daar waar zelfs landelijke politici zich laten horen in deze zaak, kiest het college voor zogenaamde stille diplomatie.

In dit geval is het spreekwoord “zachte heelmeesters maken stinkende wonden” zeer van toepassing. Daar waar onze raad vol in actie was om ook de ABVA/KABO te steunen en handtekeningen in te zamelen, hield het college zich stil en was er niets merkbaar van de uitvoering van de hiervoor genoemde motie. Vragen aan het college om in actie te komen en de raad het KPMG rapport ter beschikking te stellen werden afwijzend beantwoord.

Op aanraden van het college heb ik als raadslid aan de raad van bestuur van de MCA/Gemini groep herhaaldelijk gevraagd om het KPMG rapport ter beschikking te stellen.

Ook dat werd afgedaan met “wij zijn intern er nog mee bezig” terwijl overal al dit rapport circuleerde. Uiteindelijk werd aan de raad na een maand een “publieksversie” van het rapport aangeboden waaruit 50% van de inhoud was verwijderd.

Het is opmerkelijk dat nu de gemeente Texel niet heeft willen wachten op het college van Den helder maar heeft gekozen om een petitie in te dienen bij de tweede kamer. Dit zegt iets over de bereidwilligheid van het Helders college om slagvaardig uitvoering te geven aan motie van 31 oktober 2011. Het is diep treurig dat daar zo mee wordt om gegaan. Je zou je kunnen gaan afvragen of er wellicht andere belangen mee spelen. Het moge duidelijk zijn dat ik klaar ben met de aanpak van ons college, dit ondanks de persoonlijke inzet van Wethouder den Dulk die zelfs handtekeningen inzamelde, zij het wel op persoonlijke titel.  

Wij zijn nu tegen het eind van 2013 en het ziet er naar uit dat de nieuwbouwplannen echt zijn vervallen en renovatie van het huidige Gemini waarschijnlijker wordt. Het wordt dus nu zaak om daarin het behoud van belangrijke functionaliteiten te realiseren.  

Met vriendelijke groet,

Frans C. Klut

Raadslid D66 Den Helder   

 Dossier Gemini 2013